تلفن و فکس کارخانه دشت نشاط تهران

071_32628030-34
071_ 32628033 fax

نشانی کارخانه شرکت دشت نشاط تهران

شیراز ، زرقان ، کیلومتر چهار جاده بند امیر
کد پستی :
7341743111

پــــایـگاه اینترنتــی و پست الکتــرونیــــک

www.DashteNeshat.com
Info@DashteNeshat.com