تلفن و فکس شرکت دشت نشاط تهران دفتر مرکزی

021_88192154
021_88192155
021_88192477

تلفن و فکس کارخانه دشت نشاط تهران

0712_4228033
0712_4228031

نشانی دفتر مرکزی دشت نشاط تهران

تهران ، ميدان آرژانتين خیابان الوند ، خیابان 35 ، شماره 22، واحد 1

نشانی کارخانه شرکت دشت نشاط تهران

شیراز ، زرقان ، ابتدای جاده بنده امیر

پــــایـگاه اینترنتــی و پست الکتــرونیــــک

www.DashteNeshat.com
Info@DashteNeshat.com
sales@DashteNeshat.com