-
 
 
نــوشـیـدنـــی بــدون گــــاز حاوی پرک میـــوه هـلــو
قــوطـی فـلـزی ایـزی اپـــن
مـحتــویــات :پـوره و تـکـه های هـلـو، اسید سیـتـریـک ، شـکـر،آب ، درصد تغلیظ :20 درصـد آبـمـیـوه طبـیـعـی ، وزن خالص : 5± 240گــــرم
نــوشـیـدنـــی بــدون گــــاز حاوی پرک میـــوه پــرتـقـال
قــوطـی فـلـزی ایـزی اپـــن
مـحتــویــات :کنسانتره و پرک پرتقال ،اسید سیتریک،شکر،آب ، درصد تغلیظ :20 درصـد آبـمـیـوه طبـیـعـی ، وزن خالص : 5± 240گــــرم
نــوشـیـدنـــی بــدون گــــاز حاوی پرک آنـــانــــاس
قــوطـی فـلـزی ایـزی اپـــن
مـحتــویــات :کنسانتره و تکه های آناناس ،اسید سیتریک، شکر،آب، درصد تغلیظ :20 درصـد آبـمـیـوه طبـیـعـی ، وزن خالص : 5± 240گــــرم
نــوشـیـدنـــی بــدون گــــازسیــــــب و مـــــــــوز
دوی پک
مـحتــویــات :کــنسانتـــره سیــب و پــــــــوره مــــوز ، اسید سیتریک، شکر،آب و طعم دهنده طبیعی ، درصد تغلیظ :20 درصـد آبـمـیـوه طبـیـعـی ، وزن خالص : 4± 200گــــرم
نــوشـیـدنـــی بــدون گــــاز چنـــد میــــوه
دوی پک
مـحتــویــات :کــنسانتـــره سیــب ،پـــرتقــال و آنـانــــــاس ، پـــــــوره مــوز ،هـلو ، اسیـــد سیتریک، شکــر،آب و طعم دهنده طبیعی ، درصد تغلیظ :20 درصـد آبـمـیـوه طبـیـعـی ، وزن خالص : 4± 200گــــرم
نــوشـیـدنـــی بــدون گــــاز انــــــــــــار
دوی پک
مـحتــویــات :کــنسانتـــره انـــــار، اسید سیتریک،شکر،آب و طعم دهنده طبیعی ، درصد تغلیظ :20 درصـد آبـمـیـوه طبـیـعـی ، وزن خالص : 4± 200گــــرم
نــوشـیـدنـــی بــدون گــــاز آلبــــــــالـــــــو
دوی پک
مـحتــویــات :کـــنسانتـــره آلبــالـــــو، اسید سیتریک، شکر،آب و طعم دهنده طبیعی ، درصد تغلیظ :20 درصـد آبـمـیـوه طبـیـعـی ، وزن خالص : 4± 200گــــرم
نــوشـیـدنـــی بــدون گــــاز پــرتقــال
دوی پک
مـحتــویــات :کنسانتره پرتقال ،اسید سیتریک،شکر،آب ، درصد تغلیظ :20 درصـد آبـمـیـوه طبـیـعـی ، وزن خالص : 4± 200گــــرم
نــوشـیـدنـــی بــدون گــــاز سیــب
دوی پک
مـحتــویــات :کـــنسانتـــره ســــیب، اسید سیتریک، شکر،آب و طعم دهنده طبیعی ، درصد تغلیظ :20 درصـد آبـمـیـوه طبـیـعـی ، وزن خالص : 4± 200گــــرم